28 maja 2024

W każdym zakładzie pracy odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkich pracowników ponosi pracodawca. Dotyczy to zatrudnionych zarówno na podstawie stosunku pracy, jak i umów cywilnoprawnych czy osób wykonujących działalność gospodarczą na własny rachunek. Pracodawca ma obowiązek między innymi zapewnić przestrzeganie w firmie podstawowych zasad w zakresie BHP, dostarczyć swoim podwładnym odpowiednie obuwie i odzież roboczą oraz zapewnić nowym pracownikom szkolenie w zakresie BHP.

Odzież robocza

Pracodawca, zgodnie z Kodeksem Pracy, ma obowiązek dostarczenia swoim podwładnym odzieży i obuwia roboczego (spełniających polskie normy) w przypadku, gdy:

  • odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu;
  • zużycie odzieży roboczej i obuwia jest niezbędne ze względu na wymagania.

Przepisy powszechnego prawa nie wskazują jednak konkretnych stanowisk i rodzajów pracy. Najważniejsze są natomiast warunki, w jakich odbywa się wypełnianie poszczególnych zadań przez pracowników. Zasady wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze reguluje zazwyczaj wewnątrzzakładowy regulamin. Odzież robocza jest niezbędna w pracy na liniach produkcyjnych, fabrykach czy budowach. Jednym słowem, wszędzie tam, gdzie narażone jest życie i zdrowie pracowników.

Odzież własna pracownika

Pracodawca, w porozumieniu ze swoimi podwładnymi, może określić stanowiska pracy w zakładzie, na których istnieje możliwość używania własnej odzieży czy obuwia spełniających wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, z wyjątkiem:

  • stanowisk związanych z bezpośrednią obsługa maszyn i urządzeń technicznych;
  • oraz prac powodujących intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi, promieniotwórczymi bądź materiałami biologicznie zakaźnymi.

Odzież robocza i obuwie są przekazywane pracownikom nieodpłatnie, ale nadal stanowią one własność pracodawcy, co w praktyce oznacza, że pracownik ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za szkodę w mieniu, jeżeli otrzymał je z obowiązkiem zwrotu. Chodzi oczywiście o zniszczenie, które nie miało miejsca w pracy, nie było wynikiem wykonywania obowiązków. Odzież robocza zużywa się szybciej, dlatego gdy powoli przestaje spełniać swoje funkcje i nałożone na nią wymogi, należy poinformować pracodawcę. Ten ma obowiązek wymienić uszkodzone elementy.

Dodaj komentarz